stick - cách chia động từ "stick" | họcLINGUA (2023)

Thường xuyên|Không thường xuyên

keo, gắn, kẹt, dính, chích

Mục lục

  1. liên hợp thông thường
  2. cách chia động từ bất quy tắc
  3. đồng nghĩa
  4. Câu ví dụ

liên hợp thông thường

chỉ định

hiện tại đơn Mà cònhiện tại đơngọi điện

1 tr. sg. TÔIdán

trang 2 sg. Bạndán

trang 3 sg. Anh tagậy

cô ấygậy

gậy

1 tr. làm ơn chúng tôidán

trang 2 làm ơn Bạndán

trang 3 làm ơn họdán

hiện tại tiếp diễn Mà cònThì hiện tại tiếp diễngọi điện

1 tr. sg. TÔIgắn bó

trang 2 sg. Bạngắn bó

trang 3 sg. Anh tagắn bó

cô ấygắn bó

gắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôigắn bó

trang 2 làm ơn Bạngắn bó

trang 3 làm ơn họgắn bó

quá khứ đơn Mà cònquá khứ đơngọi điện

1 tr. sg. TÔImắc kẹt

trang 2 sg. Bạnmắc kẹt

trang 3 sg. Anh tamắc kẹt

cô ấymắc kẹt

mắc kẹt

1 tr. làm ơn chúng tôimắc kẹt

trang 2 làm ơn Bạnmắc kẹt

trang 3 làm ơn họmắc kẹt

thì quá khứ tiếp diễn Mà cònquá khứ tiếp diễngọi điện

1 tr. sg. TÔIđã từng làgắn bó

trang 2 sg. Bạnđã từnggắn bó

trang 3 sg. Anh tađã từng làgắn bó

cô ấyđã từng làgắn bó

đã từng làgắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôiđã từnggắn bó

trang 2 làm ơn Bạnđã từnggắn bó

trang 3 làm ơn họđã từnggắn bó

hiện tại hoàn thành Mà cònhiện tại hoàn thànhgọi điện

1 tr. sg. TÔImắc kẹt

trang 2 sg. Bạnmắc kẹt

trang 3 sg. Anh tamắc kẹt

cô ấymắc kẹt

mắc kẹt

1 tr. làm ơn chúng tôimắc kẹt

trang 2 làm ơn Bạnmắc kẹt

trang 3 làm ơn họmắc kẹt

hiện tại hoàn thành tiếp diễn Mà cònhiện tại hoàn thành tiếp diễngọi điện

1 tr. sg. TÔIgắn bó

trang 2 sg. Bạngắn bó

trang 3 sg. Anh tagắn bó

cô ấygắn bó

gắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôigắn bó

trang 2 làm ơn Bạngắn bó

trang 3 làm ơn họgắn bó

quá khứ hoàn thành Mà cònđầy đặngọi điện

1 tr. sg. TÔImắc kẹt

trang 2 sg. Bạnmắc kẹt

trang 3 sg. Anh tamắc kẹt

cô ấymắc kẹt

mắc kẹt

1 tr. làm ơn chúng tôimắc kẹt

(Video) #315 STICK # HOOK : dán, dính, đâm, thọc, chọc, xóc # móc, mắc vào

trang 2 làm ơn Bạnmắc kẹt

trang 3 làm ơn họmắc kẹt

Quá khứ hoàn hảo tiến bộ Mà cònquá khứ hoàn thành tiếp diễnhoặctiến bộ toàn diệnhoặcliên tục hoàn hảogọi điện

1 tr. sg. TÔIgắn bó

trang 2 sg. Bạngắn bó

trang 3 sg. Anh tagắn bó

cô ấygắn bó

gắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôigắn bó

trang 2 làm ơn Bạngắn bó

trang 3 làm ơn họgắn bó

tương lai đơn giản Mà còntương lai đơngọi điện

1 tr. sg. TÔIsẽdán

trang 2 sg. Bạnsẽdán

trang 3 sg. Anh tasẽdán

cô ấysẽdán

sẽdán

1 tr. làm ơn chúng tôisẽdán

trang 2 làm ơn Bạnsẽdán

trang 3 làm ơn họsẽdán

tiến bộ trong tương lai Mà còntương lai tiếp diễngọi điện

1 tr. sg. TÔIsẽgắn bó

trang 2 sg. Bạnsẽgắn bó

trang 3 sg. Anh tasẽgắn bó

cô ấysẽgắn bó

sẽgắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôisẽgắn bó

trang 2 làm ơn Bạnsẽgắn bó

trang 3 làm ơn họsẽgắn bó

tương lai hoàn hảo

1 tr. sg. TÔIsẽmắc kẹt

trang 2 sg. Bạnsẽmắc kẹt

trang 3 sg. Anh tasẽmắc kẹt

cô ấysẽmắc kẹt

sẽmắc kẹt

1 tr. làm ơn chúng tôisẽmắc kẹt

trang 2 làm ơn Bạnsẽmắc kẹt

trang 3 làm ơn họsẽmắc kẹt

tiến bộ hoàn hảo trong tương lai Mà còntương lai hoàn thành tiếp diễngọi điện

1 tr. sg. TÔIsẽgắn bó

trang 2 sg. Bạnsẽgắn bó

trang 3 sg. Anh tasẽgắn bó

cô ấysẽgắn bó

sẽgắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôisẽgắn bó

trang 2 làm ơn Bạnsẽgắn bó

trang 3 làm ơn họsẽgắn bó

có điều kiện

đơn giản Mà cònhiện tại có điều kiệngọi điện

1 tr. sg. TÔIsẽdán

trang 2 sg. Bạnsẽdán

trang 3 sg. Anh tasẽdán

cô ấysẽdán

sẽdán

1 tr. làm ơn chúng tôisẽdán

trang 2 làm ơn Bạnsẽdán

trang 3 làm ơn họsẽdán

cấp tiến Mà cònliên tục có điều kiệngọi điện

1 tr. sg. TÔIsẽgắn bó

trang 2 sg. Bạnsẽgắn bó

trang 3 sg. Anh tasẽgắn bó

cô ấysẽgắn bó

sẽgắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôisẽgắn bó

trang 2 làm ơn Bạnsẽgắn bó

trang 3 làm ơn họsẽgắn bó

(Video) 1 người que mới nhất ở trong stick war : legacy

hoàn hảo

1 tr. sg. TÔIsẽmắc kẹt

trang 2 sg. Bạnsẽmắc kẹt

trang 3 sg. Anh tasẽmắc kẹt

cô ấysẽmắc kẹt

sẽmắc kẹt

1 tr. làm ơn chúng tôisẽmắc kẹt

trang 2 làm ơn Bạnsẽmắc kẹt

trang 3 làm ơn họsẽmắc kẹt

sự tiến bộ hoàn hảo Mà cònliên tục hoàn thành có điều kiệngọi điện

1 tr. sg. TÔIsẽgắn bó

trang 2 sg. Bạnsẽgắn bó

trang 3 sg. Anh tasẽgắn bó

cô ấysẽgắn bó

sẽgắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôisẽgắn bó

trang 2 làm ơn Bạnsẽgắn bó

trang 3 làm ơn họsẽgắn bó

mệnh lệnh

trang 2 sg. dán

1 tr. làm ơn cho phép'Sdán

trang 2 làm ơn dán

phân từ

phân từ hiện tại

gắn bó

quá khứ phân từ

mắc kẹt

Động từ có cùng cách chia động từ

xuất hiện,gọi ,coi như,theo,Nhìn,nhu cầu,chi trả,nói,có vẻ,muốn

cách chia động từ bất quy tắc

chỉ định

hiện tại đơn Mà cònhiện tại đơngọi điện

1 tr. sg. TÔIdán

trang 2 sg. Bạndán

trang 3 sg. Anh tagậy

cô ấygậy

gậy

1 tr. làm ơn chúng tôidán

trang 2 làm ơn Bạndán

trang 3 làm ơn họdán

hiện tại tiếp diễn Mà cònThì hiện tại tiếp diễngọi điện

1 tr. sg. TÔIgắn bó

trang 2 sg. Bạngắn bó

trang 3 sg. Anh tagắn bó

cô ấygắn bó

gắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôigắn bó

trang 2 làm ơn Bạngắn bó

trang 3 làm ơn họgắn bó

quá khứ đơn Mà cònquá khứ đơngọi điện

1 tr. sg. TÔImắc kẹt

trang 2 sg. Bạnmắc kẹt

trang 3 sg. Anh tamắc kẹt

cô ấymắc kẹt

mắc kẹt

1 tr. làm ơn chúng tôimắc kẹt

trang 2 làm ơn Bạnmắc kẹt

trang 3 làm ơn họmắc kẹt

thì quá khứ tiếp diễn Mà cònquá khứ tiếp diễngọi điện

1 tr. sg. TÔIđã từng làgắn bó

trang 2 sg. Bạnđã từnggắn bó

trang 3 sg. Anh tađã từng làgắn bó

(Video) CCNA 200-301: Hướng dẫn thực hành "Router on a stick" - (Trung Tâm Tin Học VnPro)

cô ấyđã từng làgắn bó

đã từng làgắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôiđã từnggắn bó

trang 2 làm ơn Bạnđã từnggắn bó

trang 3 làm ơn họđã từnggắn bó

hiện tại hoàn thành Mà cònhiện tại hoàn thànhgọi điện

1 tr. sg. TÔImắc kẹt

trang 2 sg. Bạnmắc kẹt

trang 3 sg. Anh tamắc kẹt

cô ấymắc kẹt

mắc kẹt

1 tr. làm ơn chúng tôimắc kẹt

trang 2 làm ơn Bạnmắc kẹt

trang 3 làm ơn họmắc kẹt

hiện tại hoàn thành tiếp diễn Mà cònhiện tại hoàn thành tiếp diễngọi điện

1 tr. sg. TÔIgắn bó

trang 2 sg. Bạngắn bó

trang 3 sg. Anh tagắn bó

cô ấygắn bó

gắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôigắn bó

trang 2 làm ơn Bạngắn bó

trang 3 làm ơn họgắn bó

quá khứ hoàn thành Mà cònđầy đặngọi điện

1 tr. sg. TÔImắc kẹt

trang 2 sg. Bạnmắc kẹt

trang 3 sg. Anh tamắc kẹt

cô ấymắc kẹt

mắc kẹt

1 tr. làm ơn chúng tôimắc kẹt

trang 2 làm ơn Bạnmắc kẹt

trang 3 làm ơn họmắc kẹt

Quá khứ hoàn hảo tiến bộ Mà cònquá khứ hoàn thành tiếp diễnhoặctiến bộ toàn diệnhoặcliên tục hoàn hảogọi điện

1 tr. sg. TÔIgắn bó

trang 2 sg. Bạngắn bó

trang 3 sg. Anh tagắn bó

cô ấygắn bó

gắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôigắn bó

trang 2 làm ơn Bạngắn bó

trang 3 làm ơn họgắn bó

tương lai đơn giản Mà còntương lai đơngọi điện

1 tr. sg. TÔIsẽdán

trang 2 sg. Bạnsẽdán

trang 3 sg. Anh tasẽdán

cô ấysẽdán

sẽdán

1 tr. làm ơn chúng tôisẽdán

trang 2 làm ơn Bạnsẽdán

trang 3 làm ơn họsẽdán

tiến bộ trong tương lai Mà còntương lai tiếp diễngọi điện

1 tr. sg. TÔIsẽgắn bó

trang 2 sg. Bạnsẽgắn bó

trang 3 sg. Anh tasẽgắn bó

cô ấysẽgắn bó

sẽgắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôisẽgắn bó

trang 2 làm ơn Bạnsẽgắn bó

trang 3 làm ơn họsẽgắn bó

tương lai hoàn hảo

1 tr. sg. TÔIsẽmắc kẹt

trang 2 sg. Bạnsẽmắc kẹt

trang 3 sg. Anh tasẽmắc kẹt

cô ấysẽmắc kẹt

sẽmắc kẹt

(Video) (STICK 4K) HD KẾT NỐI STICK 4K VỚI LAPTOP BAO MƯỢT CỰC KỲ ĐƠN GIẢN 2022 - MRS HẠNH STORE

1 tr. làm ơn chúng tôisẽmắc kẹt

trang 2 làm ơn Bạnsẽmắc kẹt

trang 3 làm ơn họsẽmắc kẹt

tiến bộ hoàn hảo trong tương lai Mà còntương lai hoàn thành tiếp diễngọi điện

1 tr. sg. TÔIsẽgắn bó

trang 2 sg. Bạnsẽgắn bó

trang 3 sg. Anh tasẽgắn bó

cô ấysẽgắn bó

sẽgắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôisẽgắn bó

trang 2 làm ơn Bạnsẽgắn bó

trang 3 làm ơn họsẽgắn bó

có điều kiện

đơn giản Mà cònhiện tại có điều kiệngọi điện

1 tr. sg. TÔIsẽdán

trang 2 sg. Bạnsẽdán

trang 3 sg. Anh tasẽdán

cô ấysẽdán

sẽdán

1 tr. làm ơn chúng tôisẽdán

trang 2 làm ơn Bạnsẽdán

trang 3 làm ơn họsẽdán

cấp tiến Mà cònliên tục có điều kiệngọi điện

1 tr. sg. TÔIsẽgắn bó

trang 2 sg. Bạnsẽgắn bó

trang 3 sg. Anh tasẽgắn bó

cô ấysẽgắn bó

sẽgắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôisẽgắn bó

trang 2 làm ơn Bạnsẽgắn bó

trang 3 làm ơn họsẽgắn bó

hoàn hảo

1 tr. sg. TÔIsẽmắc kẹt

trang 2 sg. Bạnsẽmắc kẹt

trang 3 sg. Anh tasẽmắc kẹt

cô ấysẽmắc kẹt

sẽmắc kẹt

1 tr. làm ơn chúng tôisẽmắc kẹt

trang 2 làm ơn Bạnsẽmắc kẹt

trang 3 làm ơn họsẽmắc kẹt

sự tiến bộ hoàn hảo Mà cònliên tục hoàn thành có điều kiệngọi điện

1 tr. sg. TÔIsẽgắn bó

trang 2 sg. Bạnsẽgắn bó

trang 3 sg. Anh tasẽgắn bó

cô ấysẽgắn bó

sẽgắn bó

1 tr. làm ơn chúng tôisẽgắn bó

trang 2 làm ơn Bạnsẽgắn bó

trang 3 làm ơn họsẽgắn bó

mệnh lệnh

trang 2 sg. dán

1 tr. làm ơn cho phép'Sdán

trang 2 làm ơn dán

phân từ

phân từ hiện tại

gắn bó

quá khứ phân từ

mắc kẹt

Động từ có cùng cách chia động từ

gỡ dính

đồng nghĩa

tuân thủ,tiết tấu,trói buộc,liên kết,bám vào,mạch lạc,lấy,lều,ở lại,chích,nêm

Những thứ kia:LibreOffice

(Video) Nuôi dế sinh sản phần 3

Câu ví dụ

Một cây bút chì làgắn bóra khỏi túi của bạn.Một cây bút chì đang treo ra khỏi túi của bạn.
Hãy cẩn thận nơi bạndáncái ghim.Xem nơi bạn đặt kim!
quần áo ướt của cômắc kẹtđến cơ thể cô.Quần áo ướt dính chặt vào cơ thể cô.
Anh tamắc kẹtmột bông hoa trong khuy áo của anh ấy.Anh ấy cắm một bông hoa vào khuyết áo của mình.
Anh tamắc kẹtcon dao của mình vào cây.Anh cắm con dao vào thân cây.
Anh tamắc kẹtcuốn sách trong cặp của mình.Anh bỏ cuốn sách vào túi.
Anh tamắc kẹttheo ý kiến ​​của anh ấy.Ông bị mắc kẹt với ý kiến ​​​​của mình.
Anh tamắc kẹtđến kế hoạch ban đầu.Anh mắc kẹt với kế hoạch ban đầu.
Tôigắn bóhình ảnh kỳ nghỉ trên tất cả các bức tường.Tôi dán hình ảnh kỳ nghỉ trên tường.
Tôigắn bóvới kế hoạch của tôi.Tôi đang bám sát kế hoạch của mình.
dây kéo của tôimắc kẹtlưng chừng.Khóa kéo của tôi bị kẹt giữa chừng.
Cô ấy sẽ khôngdánvới lời nói của cô ấy.Cô ấy sẽ không giữ lời hứa đâu.
Dánmột thông báo trên bảng.Đăng một ghi chú trên bảng!
Tom và tôi phảidáncùng nhau.Tom và tôi phải gắn bó với nhau.
Hai trang sáchmắc kẹtcùng nhau.Hai trang sách dán vào nhau.

Những thứ kia:tatoeba

Videos

1. 💢 “STICK IT ON” TẬP 5: CHỊ NGỌC DIỆP - PHONG CÁCH SỐNG “HEALTHY” VÀ “BALANCE”
(REUNION - Better Together)
2. Hướng dẫn cách chơi Stick war vượt ải 181 chế độ cực khó.
(ALasKa)
3. 💢 “STICK IT ON” TẬP 6: ANH TUẤN DUY - TỪ CHUYÊN TOÁN ĐẾN KỸ SƯ NỘI TRÚ TẠI VINAI RESEARCH
(REUNION - Better Together)
4. 💢 “STICK IT ON” TẬP 3: ANH THÀNH NHÂN - “ANH THẦY” VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC “HỒN NHIÊN”
(REUNION - Better Together)
5. Quái Vật Đầu Loa Cứu Đầu Toilet | Sheep #shorts
(Sheep)
6. Bánh que phô mai giòn rụm | Crispy cheese stick cookies
(Sukie's Kitchen)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 06/30/2023

Views: 5325

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.